ویدایی ترین لحظات

شبانگاهان در جاده ی عشق قرار گیرید.و از جریان های شگفت انگیز کیهانی انقلاب یابید.آن چنان که پرستوهای عاشق، پرابهه را در آخرین سپیده دم دنیایی، آگاهی بخشیدند.و او را در گیتای پهناور مجرد ساختند؛پاک از آنچه فرو می کشاند[…]

ادامه مطالعه

آه!

آه! در این سرای نیستی،که خدایان نیز فانی اند،من،از عشق ونوس،کدامین سرود را،بر صفحه لاجوردی زمان بخوانم؟نزدیک است کوپیدو بر من،از قوس زیبای سعادت،عاشقانه ترین لحظات را فرود آرد! العبد یحیی

ادامه مطالعه