آخرین وداع

قدرت شاید همه چیز را فتح کند؛ اما نمی تواند مفتح کسانی باشد که پیشاپیش خود را فتح کرده اند. океанический انعکاس آفتاب از بلور شفاف حیات به درون کلبۀ ساحلی می تابد و پرستوهای عاشق پرابهه[1]را بیدار می کنند.[…]

ادامه مطالعه

در انتظار وصال

بی تاب وصال است دل اما چه توان کرد جسم  است به  راهت گره رشته جان ها در  چارسوی   دهر  گذر    کرد  خیالت لبریز   شد   از  حیرت   آیینه   دکان ها در  پرده  دل غیر  خیالت  نتوان یافت جولانکدۀ      پرتو      ماهند   کتان  ها «بیدل دهلوی»        […]

ادامه مطالعه