در انتظار وصال

بی تاب وصال است دل اما چه توان کرد جسم  است به  راهت گره رشته جان ها در  چارسوی   دهر  گذر    کرد  خیالت لبریز   شد   از  حیرت   آیینه   دکان ها در  پرده  دل غیر  خیالت  نتوان یافت جولانکدۀ      پرتو      ماهند   کتان  ها «بیدل دهلوی»        […]

ادامه مطالعه