درود!

درود! ای پاک ترین احساس در کرانه ی ارغوانی ترین افق و شناور در دریای ستاره ها. درود! ای عاشقانه ترین لحظات که ماورای تاریخ، سیر می کنی. درود! ای زیباترین لعل نهفته در این صخره های تاریک که هر[…]

ادامه مطالعه

به یک امید می آیند

زوال می یابد:زمان، آنگاه که طلوع می‌کند،خورشید از کرانه خاوری.و می میراند ستارگان را در دریای شب. صبحی دیگر، کودکان تاک را،به امید آنکه در اقیانوس طلایی اشراق غرق گردند،بیدار می کند. مرغان هوا، بر فراز شادی معصوم کودکانی،که صبح[…]

ادامه مطالعه