درود!

درودی بر عشق ازلی و معبود ابدی. درودی بر اقیانوس ژرف دست نیافتنی یکتایی. درودی بر واحه ی از هر سو گسترده ی بیدار. آنکه قهار است و وهاب، که خالق بارء مصور است. و سمیع است و بصیر و[…]

ادامه مطالعه