چه زیباست!

چه زیباست!آوای رودی که از کوهسار سرچشمه می گیرد.و در میان دره ها راه خویش را می یابد. چه زیباست!نقش های نگارین هستی،که بر تن صخره ها،از زمانی بس دور، تاکنون،کنده کاری می شوند. چه زیباست!قبای زبرجدی حقیقت، بر تن[…]

ادامه مطالعه

افسانه

عاشقانه ترین افسانه را،از برکه های زلالی که هر کدام،به گیتی پهناوری راه دارند باید شنید. افسانه از ما دور نیست. بی نهایت، در لامکانی، در تمام کیهان حضور دارد، و در لازمانی، بر تمام مقاطع احاطه دارد. هستی به[…]

ادامه مطالعه