به یک امید می آیند

زوال می یابد:زمان، آنگاه که طلوع می‌کند،خورشید از کرانه خاوری.و می میراند ستارگان را در دریای شب. صبحی دیگر، کودکان تاک را،به امید آنکه در اقیانوس طلایی اشراق غرق گردند،بیدار می کند. مرغان هوا، بر فراز شادی معصوم کودکانی،که صبح[…]

ادامه مطالعه