نارسیس

سپیده دم تمام زمان های تو فراخواهد رسید.لحظاتی که تو،در منتهی الیه شرقی ترین رویای این جهانی،ویدایی ترین تجلی نارسیس را،در آغوش خواهی کشید. او برایت از دریاها و آسمان ها،و از دشت ها و رودها،نخواهد گفت.او،برایت از خویش خواهد[…]

ادامه مطالعه

ویدایی ترین لحظات

شبانگاهان در جاده ی عشق قرار گیرید.و از جریان های شگفت انگیز کیهانی انقلاب یابید.آن چنان که پرستوهای عاشق، پرابهه را در آخرین سپیده دم دنیایی، آگاهی بخشیدند.و او را در گیتای پهناور مجرد ساختند؛پاک از آنچه فرو می کشاند[…]

ادامه مطالعه