ویدایی ترین لحظات

شبانگاهان در جاده ی عشق قرار گیرید.و از جریان های شگفت انگیز کیهانی انقلاب یابید.آن چنان که پرستوهای عاشق، پرابهه را در آخرین سپیده دم دنیایی، آگاهی بخشیدند.و او را در گیتای پهناور مجرد ساختند؛پاک از آنچه فرو می کشاند[…]

ادامه مطالعه