آخرین وداع

قدرت شاید همه چیز را فتح کند؛ اما نمی تواند مفتح کسانی باشد که پیشاپیش خود را فتح کرده اند. океанический انعکاس آفتاب از بلور شفاف حیات به درون کلبۀ ساحلی می تابد و پرستوهای عاشق پرابهه[1]را بیدار می کنند.[…]

ادامه مطالعه